www.eprace.edu.pl » marka-w-internecie » Wstęp

Wstęp

Zachodzące od ok. 20 lat zmiany cywilizacyjne związane z wprowadzeniem do powszechnego użytku sieci komunikacyjnej znanej jako internet wywarły duży wpływ na dalszy rozwój wielu dziedzin życia, w szczególności zaś marketingu. Wydaje się, że obecny postęp technologiczny i mechanizmy społeczne, które ulegają modyfikacji przez możliwość nieograniczonej komunikacji, będą w dalszym ciągu odkrywały nieznane dotychczas szanse wykorzystywania tej sieci.

Dzisiejszy etap rozwoju internetu jest określany jako przejście od zawartości statycznej do aktywnego udziału uczestników wirtualnego świata w jego tworzenie. Budowanie marki w internecie stało się wynikiem bieżącej komunikacji przedsiębiorstwa ze swoimi odbiorcami. “Statyczna obietnica”, którą marka była w promocji mediów masowego przekazu, zamieniła się w cały świat przeżyć i wrażeń, które użytkownik serwisu będący jednocześnie konsumentem odkrywa przy obcowaniu z produktem.

Marki wypierają również obiektywną i racjonalną ocenę produktu z świadomości konsumentów na całym globie. Stają się obiektami współczesnych rytuałów konsumpcyjnych, decydując m.in. o przynależności do różnych środowisk czy dobrym samopoczuciu. Historie sukcesów internetowych marek globalnych ostatnich 10 lat pokazują naocznie, że światowa sieć komunikacyjna mocno sprzyja budowaniu marki, oferując w tym względzie nieograniczoną gamę narzędzi.

Celem tej pracy jest przedstawienie zarysu rozwoju komercyjnego internetu i na tym tle pokazanie najbardziej znanych możliwości jego wykorzystania w budowaniu marki. Przedstawione mechanizmy mogą z powodzeniem służyć do budowy marki nowych produktów, jak i do utrzymywania i polepszania istniejącego wizerunku.

Realizując cel pracy, całość wywodów i badań ujęto w trzech rozdziałach. Z uwagi na techniczny charakter tematu opracowania, podjęto próbę sprowadzenia wszystkich poruszanych zagadnień do poziomu zjawisk ekonomicznych, czyniąc je dostępnymi dla czytelnika dysponującego wiedzą z zakresu ekonomii i podstaw obsługi komputera.

W pierwszym rozdziale omówiono podstawowe zagadnienia dotychczasowego rozwoju internetu oraz wynikające z niego możliwości m.in. dla segmentacji rynku. Przedstawiono specyfikę narzędzi marketingu-mix, które w internecie posiadają swoje lustrzane odbicie w odniesieniu do świata rzeczywistego.

Drugi rozdział obszernie przedstawia przedmiot marki w kontekście gospodarczym, psychologicznym oraz prawnym. W ostatniej części tego rozdziału opisano obecnie stosowane strategie budowania marki w internecie. Na zakończenie przytoczono prognozy, w kierunku których internet się rozwija i które będą w/g wszelkiego prawdopodobieństwa stanowiły kolejny przełom w jego komercyjnych zastosowaniach w niedalekiej przyszłości.

W rozdziale trzecim zastosowano wcześniej zbudowany aparat pojęciowy do weryfikacji przedstawionych mechanizmów budowania marki na podstawie analizy dwóch studiów przypadku. W ostatniej części tego rozdziału przedstawiono koncepcję budowania marki w internecie w oparciu o przykładową, dotychczas nieistniejącą usługę.

Konkluzje wynikające z przeprowadzonej analizy ujęto w zakończeniu pracy.

Praca została oparta na literaturze polskiej, angielskiej, indyjskiej, niemieckiej oraz amerykańskiej. Z uwagi na dostęp do najnowszych informacji wykorzystano źródła internetowe renomowanych wydawnictw, oraz niektóre dzienniki internetowe (blogi) będące uznane za opiniotwórcze w dziedzinie elektronicznego marketingu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.